Gunman Kills Two Terrified Shoppers Then Takes His Own Life